Tuesday, December 13, 2011

MIcro teaching ( Kemahiran Mencungkil Idea)


Inilah mikropengajaran yang telah saya jalankan pada tahun ini. Pada sesi mikropengajaran ini, saya memberi fokus kepada kemahiran mencungkil idea murid. Tetapi pada pendapat saya, saya kurang puas hati pada pengajaran saya.Refleksi pengajaran Mikro (Mencungkil idea)
Sekolah saya yang terletak di luar bandar hanya mempunyai satu kelas dalam satu tahun. Ini bermakna sekolah saya hanya mempunyai 1 kelas tahun 4 sahaja iaitu tahun 4M. Murid tahun 4M ini terdari daripada murid yang berkebolehan yang berbeza iaitu murid yang cemerlang, murid yang sederhana dan murid yang lemah dalam pencapaian akedemik.
Kemahiran yang ingin saya fokuskan pada sesi mikropengajaran ini ialah kemahiran mencungkil idea. Kemahiran mencungkil idea merupakan salah satu kemahiran yang digunakan untuk permulaan proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Ausubel (1978), aktiviti mencungkil idea sangat penting. Kemahiran ini merupakan langkah yang pertama murid ke arah memurni, menstruktur semula dan atau mengatasi sebarang prakonsepsi/miskonsepsi yang kemungkinan ada pada murid. Melalui mencungkil idea, guru dapat mengetahui pengetahuan yang sedia ada pada murid mengenai topik atau tajuk pengajaran dan pembelajaran tersebut. Guru boleh mengajar pengajarannya berdasarkan pengetahuan yang sedia ada pada murid sama ada pengetahuan sedia ada itu salah atau betul kerana pengetahuan murid akan distruktur atau dibina semula melalui proses pengajaran dan pembelajaran tersebut.
Kekuatan pengajaran:
Selepas memerhatikan rakaman video yang ditolong oleh rakan sejawat saya, saya dapati pengawalan disiplin dalam kelas saya agak memuaskan. Murid-murid telah memberi bekerjasama dan komitmen yang baik semasa sesi pengajaran dan pembelajaran saya. Murid-murid berebut-rebut mengangkat tangan untuk menjawap soalan saya demi menolong saya melengkapkan peta minda yang telah dilukiskan di atas papan putih tersebut. Tambahan lagi, murid-murid akan mendengar jawapan yang diberikan oleh rakannya dengan teliti dan tidak membuat bising atau menggangukan orang lain. Berdasarkan keadaan ini, saya percaya penerapan nilai hormat-menghormati antara murid telah berjaya disemaikan dalam hati murid. Tambahan lagi taburan saya meminta murid menjawap soalan adalah sekata. Saya melibatkan murid yang berkeupayaan yang berlainan untuk menjawapkan soalan saya. Daripada jawapan yang diberikan, saya dapati pengetahuan sedia ada murid pada kelas ini adalah luas kerana mereka tahu membezakan keperluan asas haiwan dan tumbuhan adalah berlainan.
Kelemahan pengajaran :
Terdapat beberapa kelemahan yang saya harus ambil perhatian dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya. Kelemahan yang pertama ialan kemahiran penggunaan papan tulis. Walupun papan tulis yang disediakan besar, tetapi tulisan saya kelihatan kecil dari belakang. Murid yang duduk di hujung kelas akan sukar membaca tulisan saya dengan jelas.
Kelemahan yang kedua ialah pengguasan Bahasa Inggeris saya agak lemah. Sebenarnya saya jarang menggunakan Bahasa Inggeris sama ada dalam pengajaran atau komunikasi antara orang lain. Saya kurang yakin apabila saya bertutur dengan Bahasa Inggeris. Saya akan beras risau apabila saya diminta mengajar Science dalam Bahasa Inggeris kerana pengguasaan Bahasa Inggeris saya. Akan tetapi, terdapat 3 murid bangsa india di dalam kelas 4M ini dan pengguasaan Bahasa Cina mereka agak lemah, kadang-kadang saya terpaksa menterjemahkan kosa kata Sains Bahasa Cina tersebut kepada Bahasa Inggeris supaya mereka lebih mudah untuk memahaminya.
Kelemahan yang ketiga ialah penglibatan murid. Murid yang dilibatkan dalam sesi mikropengajaran adalah terhad kerana soalan yang dikemukakan adalah terhad. Murid hanya dilibatkan dalam memjawap soalan yang dikemukakan sahaja.
Penambahbaikan:
Jika saya berpeluang mengajar sekali pelajaran ini , beberapa langkah penambahbaikan saya akan lakukan. Pertama, untuk melibatkan semua murid dalam mencungkil idea, saya akan memulakan dengan mempaparkan bebarapa keping gambar tumbuh-tumbuhan iaitu tumbuhan yang subur, tumbuhan yang layu dan tumbuhan yang kurang subur. Kemudian, saya akan meminta murid untuk membuat perbandingan antara 3 keping gambar yang dipaparkan dalam kumpulan dan meminta mereka memberi penjelasan mengenai keadaan pada tumbuhan tersebut. Seterusnya, saya akan meminta murid membuat inferens apa yang terjadi pada tumbuhan yang kurang subur dan tumbuhan yang layu tersebut. Berdasarkan jawapan yang diberi oleh murid, saya akan meminta lagi murid memberi cadangan bagaimana menjaga tumbuhan yang kurang subur tersebut supaya ia hidup dengan subur dalam kumpulan masing-masing. Cadangan yang dibincangkan akan dicatatkan dalam papan hitam kecil yang disediakan lalu diudarakan oleh wakil kumpulan masing-masing. Seterusnya saya akan mengaitkan tajuk pembelajaran pada cadangan yang diberikan.
Melalui penambahbaikan ini, saya yakin penglibatan murid bukan sahaja setakat hanya menjawab soalan yang dikemukan oleh guru sahaja. Murid juga diberi peluang untuk mengaitkan pengetahuan sedia ada pada mereka sendiri dan meluahkan pemikiran mereka melalui aktiviti perbincangan kumpulan dan pembentangan hasil kumpulan. Tambahan lagi, murid juga diberi peluang untuk mencatatkan hasil perbincangan mereka dengan kreativiti sendiri dan juga diberi peluang berkomunikasi antara ahli kumpulan dan juga rakan sekelas. Melalui ini, interaksi di dalam kelas bukan sahaja anatara guru dan murid, tetapi ditambahkan lagi dengan murid dengan ahli kumpulan dan juga murid dengan rakan sekelas. Ini dapat memberi peluang kepada murid untuk memperkembangkan lagi potensi mereka dari segi kognitif, afektif dan psikomotor.
Penambahbaikan yang kedua ialah penambahbaikan penguasaan Bahasa Inggeris saya. Saya akan membuat skrip pengajaran saya dalam Bahasa Inggeris semasa saya merancangkan sesi pengajaran dan pembelajaran saya. Kemudian skrip yang dituliskan, saya akan meminta rakan sejawat yang mahir dalam Bahasa Inggeris untuk mengubahsuaikan dan penambahbaikan. Melalui kaedah ini, ia bukan sahaja memberi peluang saya membuat imaginasi pada sesi pengjaran tersebut, ia juga memberi keyakinan saya untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris.
Penambahbaikan yang ketiga ialah saya akan lebih kerap meronda ke belakang kelas. Perondaan ini bukan sahaja memastikan murid yang berduduk di hujung kelas akan memberi perhatian semasa sesi pengajaran, tetapi ia juga memberi peluang untuk saya melihat kemahiran penggunaan papan tulis saya sesuai atau tidak. Saya akan membesarkan tulisan saya supaya murid yang duduk di hujung kelas jelas dilihat dan dibaca. Ini akan menolong mereka lebih mudah untuk membuat catatan dan lebih mudah memahami kandungan pengajaran saya.

Wednesday, November 30, 2011

Hari ini, suasana kelas 4M dalam pelajaran Science memang dalam keadaan yang riuh-rendah. Ini tidak pernah berlaku dalam pengajaran kelas saya kerana saya adalah seorang guru yang tegas. Saya menekankan kawalan kelas dan disiplin semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Pelajar berasa seronok semasa menjalankan sesi pengajaran yang kedua iaitu melalui kaedah audio visual dan kaedah reka bentuk model. Mereka berasa seronok semasa belajar dengan menggunakan teaching coursewere kerana mereka berpeluang melihat bagaimana haiwan tersebut melindungi diri dalam keadaan yang sebenar melalui video yang dirakamkan. Banyak soalan ditanyakan sehingga kawalan masa saya terganggu dan menyebabkan saya tidak mencukupi masa dalam menghasilkan model haiwan. Melalui kaedah audio visual ini, minda domian kognitif murid dapat dikembangkan. Murid selalu diberitahu di mana habitat gajah, rhinoceros, polar bear, seals dan lain-lain haiwan yang telah ditunjukkan. Tetapi mereka tidak pernah melihat dan merasai keadaan sebenarnya. Melalui video yang ditayangkan, pelajar akan lebih memahami keadaan apa yang disebutkan sebagai cuaca yang terlampau panas atau cuaca yang terlampau sejuk. Murid juga berpeluang melihat sifat-sifat perlakuan haiwan tersebut melindungi diri daripada iklim yang terlampau melalui video. Ini akan mendalamkan pengetahuan mereka dalam minda mereka. Selain itu, murid bukan sahaja dapat dikembangkan dari segi domain kognitif sahaja, mereka juga dapat mengembangkan domain afektif dan psikomotor melalui aktiviti mereka bentuk haiwan. Murid berasa seronok dengan menggunakan bahan terbuang untuk mereka bentuk haiwan kerana ini adalah salah satu aktiviti psikomotor yang sukai. Saya berasa hairan dengan kreativiti murid. Mereka boleh menggunakan plastik botol air yang terbuang menghasilkan ular, menggunakan cawan kertas dan kapas menghasilkan haiwan yang diimaginasikan. Akan tetapi, mereka kurang memahami kehendak saya iaitu merekakan model jenis haiwan yang dapat melindungi diri daripada kedua-dua iklim yang melampau. Haiwan yang direkakan tiada ciri-ciri fizikal yang khas dapat melindungi haiwan tersebut daripada kedua-dua iklim yang melampau. Ini adalah kerana murid masih lagi tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam aktiviti rekaan bentuk haiwan ini. Mereka hanya merekakan haiwan yang mereka pernah lihat dengan menggunakan barangan terbuang. Selain itu, saya juga berasa tertekan semasa fasa ini kerana kesuntukkan masa. Saya hanya bersempat memberi masa 10 minit untuk merekakan haiwan itu sahaja kerana mereka telah mengambil masa yang agak panjang dalam melihat video sambil bertanya. Saya telah menukarkan rancangan saya kepada meminta murid menyiapkan model haiwan ini di rumah dan hantar pada dua hari kemudian semasa waktu Sains dalam Bahasa Cina. Oleh itu, kesilapan murid saya tidak dapat dibetulkan dengan segera. Dengan ini saya telah meminta murid membetulkannya semula dan dijadikan sebagai salah satu projek Penilain Kerja Amali Sains (PEKA). Dengan pembetulan mereka, hasil kerja mereka menjadi lebih menarik dan telah memenuhi kehendak soalan saya. Di samping itu, saya dapati murid kerang keyakinan semasa membentangkan idea mereka di hadapan kelas. Mereka tidak dapat membentangkan dengan baik sehingga terpaksa saya membimbing nereka dalam Bahasa Cina. Masalah utama ialah mereka kurang fasih dalam Bahasa Inggeris. Murid dapat menguasai kandungan pelajaran kerana mereka telah mempelajarinya dalam Sains Bahasa Cina. Sebenarnya, dalam pengajaran Science in English, kebanyakan kami hanya mengajar kata kunci dalam Bahasa Inggeris sahaja. Ini menyebabkan mereka tidak dapat menstrukturkan ayat dalam Bahasa Inggeris yang sempurna. Untuk menandatangai masalah ini, saya akan meminta murid merujuk buku teks mereka untuk mencari ayat yang berkaitan dan menghafalkannya untuk pembentangan. Saya juga akan mengajak murid yang baik dalam Bahasa Inggeris membimbing murid yang lemah dalam Bahasa Inggeris. Selain itu, saya juga boleh membimbing murid menghasilkan peta minda yang berfokus pelabelan ciri-ciri fizikal haiwan yang direka dalam kad manila untuk membantu mereka semasa semasa pembentangan. Dengan cara ini, murid yang dari kumpulan yang lain juga dapat merujukan kreativiti mereka apabila guru memaperkan hasil kerja mereka di sudut Sains. Selain itu, guru juga dapat menyimpankan hasil kerja murid ini sebagai rujukan masa hadapan. Saya sangat berharap saya dapat membimbing murid saya memepelajari Sciences dalam suasana yang seronok dan mudah. Ini akan membantu mereka untuk mencungkil minat mereka dalam mata pelajaran Science. Inilah hasil reka model haiwan yang telah murid hasilkan.

Rancangan Mengajar Sains Tahun 4 (Animals and Plants Protect Themself 1)

Releksi Mengajar
Kekuatan : Suasana pembelajaran yang diwujudkan seronok dan konduksi kerana murid-murid tertarik hati dan ingin mencuba mencari serangga yang tersembunyi dalam taman tersebut. Aktivit kumpulan yang diwujudkan dapat memberi peluang murid untuk mengadakan perbincangan dan mencari cara menyelesaikan masalah untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Dalam proses ini, bukan sahaja perkembangan intelek murid dijalankan di mana perkembangan murid dari aspek afektif juga tercapai.
 
Kelemahan : Semasa dalam perbentangan, murid terasa tertekan dan tidak dapat membentangkan hasil perbincangan mereka dengan baik. Hal ini demikian kerana murid jarang diberi peluang untuk bertutur dan memberi pendapat sendiri di hadapan orang ramai. Ini adalah satu kelemahan yang besar di kalangan murid sekolah saya.

 Penambahbaikan: Saya akan cuba memberi bimbingan kepada murid semasa mereka membuat pembentangan dari aspek cara pertuturan, cara ketrampilan diri dan juga bagaimana meluahkan pendapat sendiri dengan menghormati pendapat orang lain. Ini adalah aspek yang penting dalam pembangunan sahsiah.